מושב בית זית
חסר רכיב

הסעות תלמידים - המלצת הוועדה למועצה האזורית מטה יהודה

19/02/2019

מועצה אזורית       מטה יהודה

 

מסמך עמדה בנושא הסעות תלמידים

(מוגש לוועדה הציבורית לבחינת הנושא)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנת מסמך: עמיקם גרינברג                                                              אפריל 2018

פתח דבר
מ.א. מטה יהודה מבצעת הסעות תלמידים במרחב המועצה ומחוץ לתחומי המועצה על פי רישומי התלמידים בחינוך הרגיל וע"פ השמות תלמידים בחינוך המיוחד. כמו כן מבוצעות הסעות של עובדי הוראה ע"פ הסדרי הסעות עם משרד החינוך.
משרד החינוך מבצע תשלומים בגין ההסעות ע"פ הקריטריונים והתקנות בכל נושא.
היקף ההסעות המבוצעות ע"י המועצה גדל באופן עקבי משנה לשנה ללא גידול תואם בצד ההכנסות וכתוצאה מכך נדרשת המועצה להוסיף סכומים ניכרים ממקורותיה העצמיים לכיסוי הפער.
המועצה קיבלה בעבר שורה של החלטות אשר מאפשרות הסעות שלא ע"פ הקריטריונים המזכים של משרד החינוך וכמו כן מבצעת הסעות חינוך מיוחד בקווים ו/או בתעריפים שאינם תואמים לאישורי משרד החינוך.
עומס כספי ניכר נוצר גם בתחום "ליווי הסעות" בחינוך המיוחד הנובע מעלות גבוהה יחסית לתלמיד בהשוואה למתוקצב ע"י משרד החינוך.
מטרת מסמך זה להציג את עיקרי הפערים הכספיים הנוצרים במערך ההיסעים בין התקן המשולם ע"י משרד החינוך לבין העלויות בפועל בכל נושא ונושא (חינוך רגיל, חינוך מיוחד, ליווי חינוך מיוחד, עובדי הוראה, אחר).
כמו כן יוצגו עיקרי המשמעויות של הפערים הגדולים בין "הוצאות התקן המוכרות" ע"י משרד החינוך לבין העלויות בפועל במועצה בכל נושא ובפרק הסיום נושאים לדיון ולקבלת המלצות/ החלטות.

 

1.    נתונים פיסיים וכספיים ששימשו להכנת חוות הדעת

1.1.   נתונים כספיים

1.1.1.      נתוני הנהח"ש
מצ"ב נתונים כספיים לפי שנת תקציב כפי שנרשמו בהנהח"ש לשנים 2012-2017 בחלוקה לנושאים.
הנתונים בשנת 2012 אינם מבטאים את הפעילות המלאה בשנה זו והנתונים בשנת 2017 אינם סופיים.

1.1.2.      נתוני בקרת הסעות לפי שנות לימוד
מצ"ב טבלת הוצאות ע"פ שנות לימוד כפי שאושרו לקבלני הסעות בשנים תשע"ב עד תשע"ז על פי אזורי בקרת ההסעות.
נתוני ההוצאות של מחלקת תחבורה והחברה לפיתוח נלקחו מהנהח"ש.
לנתונים אלו צורפו ההכנסות ממשרד החינוך בהתאמה לשנת לימוד על מנת לזהות את השתתפות המועצה בכל תחום. נתוני תשע"ז בהכנסות ובהוצאות אינם סופיים.

1.2.   חוברת בחינת הסעות חינוך רגיל תשע"ה

1.2.1.      נמסרה למועצה ב-11/2016.

1.2.2.      מנתחת את נתוני ההסעות של החינוך הרגיל בשנת הלימודים תשע"ה

1.2.3.      צילום החוברת נמסר ליו"ר הוועדה ולמתי קליגר

1.3.   חוברת בחינת הסעות חינוך מיוחד תשע"ה

1.3.1.      נמסרה למועצה ב-11/2016

1.3.2.      מנתחת את נתוני ההסעות של קווי החינוך המיוחד בשנת הלימודים תשע"ה

1.3.3.      צילום החוברת נמסר ליו"ר הוועדה ולמתי קליגר


 

2.    הצגת הסעות תלמידים חינוך רגיל תשע"ה

2.1.   כללי
הנתונים המוצגים במסמך זה הם תמצית מתוך חוברת "בחינת הסעות תלמידים תשע"ה – חינוך רגיל" שהוכנה בנובמבר 2016 על בסיס נתוני המועצה (הוצאות) ונתוני משרד החינוך (הכנסות).

2.2.   טבלת נתונים עיקריים תשע"ה (נתונים כספיים באלפי ₪)

יעד

עלות שנתית

מוסעים

מוסעים מאושרים

מוסעים לא זכאים

זיכוי שנתי משרד החינוך

חיוב עודף בגין לא זכאים

חיוב עודף בגין זכאים

עלות חריגה

מוסדות המועצה

17,753

5,225

3,976

1,249

17,432

 

4,538-

4,538-

ירושלים

8,230

933

362

571

1,565

5,037

1,628

6,664

בית שמש

3,584

512

317

195

1,296

1,365

923

2,288

יעדים נוספים

2,389

342

223

119

829

831

729

1,560

מועצה 100%

1,478

84

-

84

-

1,478

-

1,478

סה"כ

33,434

7,096

4,878

2,218

21,122

8,711

1,258-

7,634

2.3.   עיקרי ממצאים – נתונים פיסיים

2.3.1.      המועצה הסיעה בשנת תשע"ה 7,096 תלמידים:
5,225 – למוסדות במרחב המועצה
1,877 – למוסדות אחרים (ירושלים, בית שמש, אחר)

2.3.2.      המועצה זוכתה בגין 4,878 תלמידים בהסעות נט או מחוז (69% מתוך המוסעים).
במרחב המועצה הוסעו 1,249 תלמידים לא זכאים ולמוסדות אחרים מחוץ למועצה 969 לא זכאים ובסך הכול 2,218 תלמידים שבגינם לא התקבל זיכוי ממשרד החינוך.

2.3.3.      איפיון מוסעים שאינם זכאים

2.3.3.1.            291 תלמידים שאינם קלוטים במערך ההסעות של משרד החינוך בהתאמה לנתוני הרשות.

2.3.3.2.            339 תלמידים אשר נוסעים לא ע"פ המיפוי.

2.3.3.3.            538 תלמידים שאינם מוסעים.

2.3.3.4.            1,050 תלמידים שאינם מדווחים ולא נוסעים ע"פ המיפוי

2.4.   עיקרי ממצאים – נתונים כספיים

2.4.1.      הוצאות – ע"פ גורם מסיע
קבלני הסעות ואחר – 24.1 מיליון ₪
מחלקת תחבורה -     8.0 מיליון ₪
חברה לפיתוח -         1.3 מיליון ₪
סה"כ                       33.4 מיליון ₪

2.4.2.      הוצאות ע"פ יעדים

יעד

תלמידים

עלות למוסע

עלות כוללת (אלפי ₪)

חיוב עודף (אלפי ₪)

מוסדות המועצה

5,225

3,398

17,753

4,358-

ירושלים

933

8,821

8,230

6,664

בית שמש

512

7,000

3,584

2,288

אחר

426

9,078

3,867

3,038

סה"כ

 

 

 

7,632


הערה:
ההסעה למוסדות המועצה (חריגה במינוס) מקזזת את החריגה הגבוהה לשאר האזורים.

2.4.3.      הכנסות משרד החינוך

יעד

מוסעים מאושרים

הכנסה באלפי ₪

מוסדות המועצה

3,976

17,432

ירושלים

362

1,565

בית שמש

317

1,296

אחר

223

829

סה"כ

4,878

21,122

 

2.5.   עיקרי משמעויות

2.5.1.      הסעות לא זכאים
המועצה קיבלה שורה של החלטות שבהן נקבע כי אין התניה של ביצוע הסעת התלמיד לזכאותו להחזר כספי ע"פ הנחיות/ נוהלי משרד החינוך. להחלטות אלו יש השלכות מרחיקות לכת על היקף ההוצאות שאין בגינן הכנסות ועל דרישות הורים וישובים לבצע הסעות שלא ע"פ המיפוי.

2.5.2.      הסעות לבתי"ס שלא במרחב המועצה (עלות כוללת, עלות לתלמיד)
המועצה הסיעה בתשע"ה 1,871  תלמידים למוסדות שאינם בתחומה ובעלות לתלמיד הגבוה באופן משמעותי מהעלות לתלמיד המוסע במרחב המועצה.

תלמידים אלו הסעות בעלות כוללת של 15,681 אלפי ₪ ובעלות לתלמיד של 8,381 ₪ בהשוואה לעלות בסך של כ – 3,400 ₪ לתלמיד במרחב המועצה!

החריגה הכוללת של קבוצת תלמידים זו מכילה גם את התשלום המלא בגין תלמידים שאינם זכאים וגם את מרכיב העלות העודפת של תלמידים זכאים מעבר לתעריף פר קפיטה!

2.5.3.      עלות הפיזורים בהסעות שלא במרחב המועצה

מניתוח נתוני תשע"ה עולה כי הפיזורים באזור ירושלים עולים ב – 57% יותר מהאסופים משתי סיבות עיקריות:

·         מספר בתי ספר ושעות סיום מרובים.

·         מספר מוסעים קטן להסעה/הסעות ברכבים קטנים/עלות גבוהה לתלמיד.

2.5.4.      מיפוי והרשמה לבתי ספר – הפסדי הכנסה

הסעות שלא על פי מיפוי גורעות זכאים פוטנציאלים מרשימת הזכאים ובכך גורמות הפסד הכנסה של כ – 3,800 ₪ לשנה לתלמיד. בנוסף לכך היו בשנת הלימודים תשע"ה תלמידים רבים שכתובתם לא התאימה לישוב המגורים במועצה, מה שגרם לגריעתם ממצבת הזכאים.

טיפול מסודר ושיטתי בשני נושאים אלה (מיפוי, עדכון כתובות) עשוי להגדיל הכנסות המועצה בסך של כ – 1.4 מיליוני ₪!

2.5.5.      הכנסות עצמיות בגין הסעות של "לא זכאים"

בעבר הועלו מספר הצעות לבצע חיוב של מוסעים שאינם זכאים בגין עלות הסעתם.

הצעות אלו לא מומשו.

 

 

 

 

 

 

3.    הצגת הסעות תלמידים חינוך מיוחד תשע"ה

3.1.   כללי

הנתונים המוצגים במסמך זה הם תמצית מתוך חוברת "בחינת הסעות תלמידים תשע"ה – חינוך מיוחד" שהוכנה בנובמבר 2016 על בסיס נתוני המועצה (הוצאות) ונתוני משרד החינוך (הכנסות).

3.2.   נתונים כספיים עיקריים תשע"ה

·         סה"כ הוצאות 14,905 אלפי ₪.

·         סה"כ הכנסות 9,146 אלפי ₪ (משרד החינוך 85%)

·         השתתפות רשות 5,759 אלפי ₪.

·         אחוז השתתפות רשות 38.6%

·         הוצאה מתוקננת 10,760 אלפי ₪.

·         הוצאה חריגה 4,145 אלפי ₪.

·         אחוז השתתפות חריגה 27.8%

3.3.   משמעויות כספיות עיקריות

השתתפות הרשות בסכום כספי ובאחוזים גבוהה מאוד.

אחוז ההשתתפות החריגה גבוה מאוד בהשוואה למועצות אזוריות.

3.4.   אישור הפעלת קווים ועלותם

המועצה מפעילה קווים על פי מערך התלמידים אשר עברו ועדת השמה ומוגדרים כתלמידי חינוך מיוחד בקישור לקוד לקות.

שיבוץ התלמידים למוסדות החינוך נגזר מגיל התלמיד, התאמתו למוסד החינוכי וזמינות מוסדות חינוכיים בסמיכות למטה יהודה.

המועצה נדרשת להכין מערך אסופים ופיזורים אשר יתאימו לקובץ התלמידים הזכאים להסעות בקישור הכרחי שבין ישוב התלמיד וישוב/מוסד חינוכי שאליו הוא מוסע וממנו הוא מוחזר.

קווי ההסעה בהם משובץ התלמיד מדווחים למשרד החינוך בהתאמה לימי הלימוד ושעות ההפעלה של המוסד החינוכי ובהתאם לנתוני הזכיינים במכרז שהוכן על ידי המועצה לביצוע הסעות בשנת הלימודים הרלוונטית.

משרד החינוך מאשר את קווי ההסעה ותעריפיהם בכפוף להגדרות הבאות:

·         אישור המוסעים וזכאותם בכפוף לישוב התלמיד וישוב/מוסד חינוכי בו ישובץ.

·         יעלות ההסעות (לא כל הקווים מאושרים, לא כל האסופים/פיזורים לא מאושרים).

·         תעריף הקו מאושר על בסיס מחיר היסטורי + עדכונים שאושרו ללא קשר לתעריף נוכחי במכרז אחרון (הערה: עדכון תעריף כלפי מטה יבוצע על ידי המשרד).

·         הגשת כל האסמכתאות הנדרשות.

 

 

 

 

 

 

 

3.5.   נתונים כספיים עיקריים של פערים בין קליטה בפועל לבין קליטה פוטנציאלית

3.6.   עיקרי משמעיות

3.6.1.      הערכות לא מספיק מתואמת

מערך קווי ההסעה שהופעל בתשע"ה לא התייחס במידה מספקת לשיקולים של אישור עתידי על ידי משרד החינוך ליעילות ההסעות.

העובדה שמסמכי הדיווח הוגשו רק לאחר סיום השנה לא אפשרה תיאום מקדים ומספק אל מול משרד החינוך, וכמו כן היו פערי אינפורמציה שלא אפשרו הגשת מסמכים מסודרת ומעודכנת.

3.6.2.      קווים שלא דווחו

בקובץ שנבדק מול נתוני סגירת קליטה של משרד החינוך נמצאו קווים שלא דווחו על ידי המועצה.

3.6.3.      מסלולים שדווחו ולא אושרו

ישנם 15 קווים בעלות כספית של כ – 685 אלפי ₪, אשר דווחו למשרד החינוך אך לא אושרו על ידי המשרד.

3.6.4.      מסלולים שאינם קלוטים במערך הדיווח של משרד החינוך ולא התקבל בגינם זיכוי כספי כמסלולים

בקטגוריה זו נכללים מסלולים רבים ובעלות כספית כוללת של כ – 2.67 מיליוני ₪.

כנגד קטגוריה זו התקבלו תשלומים חלקיים שלא בהתאמה למסלולים.

3.6.5.      פערי תשלום בגין קווים מאושרים

מסלולים שבהם התקבל אישור חלקי בלבד כתוצאה מפערים בתעריף ו/או פערים במספר האסופים/פיזורים המאושר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    הצגת ליווי הסעות חינוך מיוחד

4.1.   כללי

תלמידי החינוך המיוחד זכאים לליווי בעת הסעתם בכפוף לתקנות משרד החינוך.

הזכאות להחזר כספי ממשרד החינוך מבוססת על "קוד לקות" של התלמיד ו/או מצבו הרפואי וכמו כן על הוכחת ביצוע הליווי.

ההחזר הכספי למועצה הוא בסכום קבוע לשנה לתלמיד זכאי ומתעדכן מעת לעת על ידי משרד החינוך.

בשנת תשע"ה היה החזר של כ – 8,840 ₪ לתלמיד וכעת הוא עומד על כ – 10,007 ₪ לתלמיד.

ליווי תלמידי החינוך המיוחד מתבצע במועצה בשני אופנים:

·         מלווים המועסקים על ידי המועצה (כלול בשכר בפרק 8178).

·         מלווים המועסקים על ידי קבלני ההסעות.

4.2.   נתונים כספיים עיקריים תשע"ג – תשע"ז

נושא ההסעה

תשע"ג

תשע"ד

תשע"ה

תשע"ו

תשע"ז

ליווי קבלנים

   4,585,878

   5,735,591

   5,373,596

   5,788,579

   6,632,259

ליווי שכר מועצה

      588,113

      909,296

   1,115,074

   1,399,233

   2,092,334

סה"כ הוצאה

   5,173,991

   6,644,887

   6,488,670

   7,187,812

   8,724,593

הכנסות משרד החינוך

   2,174,000

   2,905,000

   2,887,000

   3,508,000

   3,209,000

השתתפות רשות

   2,999,991

   3,739,887

   3,601,670

   3,679,812

   5,515,593

אחוז השתתפות

          57.98

          56.28

          55.51

          51.20

          63.22

 

 

4.3.   עיקרי משמעיות

4.3.1.      עלות ליווי ההסעת

·         יש עליה מדורגת ומשמעותית מתשע"ג ועד תשע"ז (עליה מצטברת של 68.6%).

·         יש עליה משמעותית בהעסקת עובדי/ות מועצה בליווי מ – 588 אלפי ₪ בתשע"ג ועד 2,093 אלפי ₪ בתשע"ז.

·         חלק מההוצאה לשכר נובע מהעסקת סייעות אשר בגינן נוצרות הכנסות בתחומים אחרים של החינוך המיוחד (סיעות כיתתיות, חוק שילוב, רפואיות).

·         נתוני תשע"ג כפי הנראה מוטים למטה ונתוני תשע"ז אינם סופיים.

4.3.2.      שיעור ההשתתפות בליווי הסעות

השתתפות הרשות בליווי הסעות גבוהה בכל השנים מ – 50% ובשנת תשע"ז הייתה השתתפות בשיעור חריג של 63.2% ובסכום של 5.5 מיליון ₪.

4.3.3.      הערכות ושילוב עם סייעות חינוך מיוחד

יש גידול משמעותי בביצוע ליווי על ידי סייעות חינוך מיוחד, כך שסייעת המלווה תלמידים מבצעת פעילות כסייעת ובגין עבודתה נוצרת הכנסה.

שימוש מרבי בשילוב כזה יכול לשפר את הכנסות המועצה ודורש הערכות מקדימה מדוקדקת.

 

5.    עובדי הוראה

נושא זה לא יוצג במסמך זה.

בעקרון, המועצה אמורה להיות מזוכה במלוא העלות של קווי הסעות אלו.

 

6.    ניהול ובקרה (כללי בלבד)

6.1.   ניהול התחום

אין מנהל אחד הרואה את התמונה הכוללת ובאחריותו התיאום הכולל לקביעת המדיניות הכוללת של הרשות הנושא הסעות:

·         מיפוי והנחיות לרישום תלמידים.

·         קובצי נתוני התלמידים המוסעים בקישור לסוג הסעה, ישוב התלמיד, ישוב ומוסד חינוכי אליו מוסע התלמיד.

·         דיווחים למשרד החינוך ודיונים עם המחוז לאישור נתוני ההסעה במועצה.

·         קביעת קריטריונים לביצוע הסעות (כולל בחינת יעילות ועלות).

·         קביעת מדיניות והערכות לטווח ארוך.

6.2.   ניהול ביצוע ההסעות

בעקרון, מחלקת תחבורה אחראית על גיבוש תכנית ההיסעים בכפוף לתוצאות המכרז, לצורכי הביצוע כפי שבאים ליידי ביטוי ברשימות התלמידים בקישור של ישוב ומוסד.

בגלל מורכבות הנושא וכמות הקווים הרבה יש קושי רב ביצירת נספחי א' מוסכמים וחתומים עם קבלני ההסעות, ויש שינויים רבים בעדכוני מסיעים קווים ותעריפים במהלך השנה.

6.3.   בקרת ביצוע הסעות

לא יפורט במסמך זה.

ביצוע בקרה לא ברמה מספקת.

6.4.   בקרה כספית

בקרת חשבונות הקבלנים בוצעה בצורה טובה בחלק מהשנים.

אין אינפורמציה עדכנית ומספקת על נתוני הביצוע.

נתוני מאגר המוסעים אינו מדויק ו/או אינו מעודכן במידה מספקת, מה שיוצר חיובי קבלנים שלא היו צריכים להיות.

אין מערך דיווחים ואומדנים לגבי צפי עלויות לפי חודשים ותקופות.

 

חסר רכיב